Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map SW

Whittier Community School

Lub tev hauv paus rau cov tsev kawm ntawv

Qeb PK-5
Nqi Dawb

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 9:10AM-3:40PM  

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv ua ntej tsev kawm qhib

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab kev kawm ntawv kaw

Pre-K Pre K

Cov pej xeem


Muaj npe tso mus kawm ntawv 422

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

 • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
 • Neeg Esxias
 • Neeg Dub los yog Neeg African American
 • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
 • Neeg Dawb
 • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
 • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg 81%
Cov xib fwb neeg sib txawv 25%

 • Kev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvKev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvCov xib fwb hais lus Spanish thiab Askiv rau lub sij hawm qhia ntawv rau cov tub ntxhais kawm ntawv (hu ua dual language immersion). Muaj cov tub ntxhais kawm ob peb qeb sib xyawm rau hauv chaav kawm thiab muaj kev kawm Kawm Lus Aaskiv programming.
 • Extra ProgrammingQhov kev pab txhawb nqa ntxivCov menyuam uas tuaj kawm ntawv hauv Armatage yuav pab kom lub tsev kawm ntawv muaj kev txhawb nqa, muaj kev qhia tau lawv cov kab ke kev cai los pab txoj kev kawm. Minneapolis Kids kev zov menyuam rau cov muaj hnub nyoog.
 • Special EdKev kawm tshwj xeebMuaj ntau tus xib fwb, thiab lwm yam neeg ua haujlwm los pab qhia ntawv tshwj xeeb "specialized programming" rau cov menyuam. Muaj tawv yim los sau tau thiab to taub cov tub ntxhais daim IEP whia txog lawv txoj kev xav tau thiab kev kawm ntawv xws lis: kawm hais lus los yog speech therapy, adaptive physical education, thiab occupational therapy.
 • Tsheb los yog Npav thauj mus losTsheb los yog Npav thauj mus losMuaj npav thaub cov tub ntxhais kawm ntawv hauv Whittier thiab Lowry East thaj tsam, thiab Philips thaj tsam ntawm west txoj kev Chicago Ave. Saib ntawm no rau cov kev cov npav thaub: https://exploremps.org/School/whittier_elementary_school_.
 • How To EnrollTxoj kev tso npe kawm ntawvYog xav tso menyuam npe kawm ntawv, hu rau Student Placement Services ntawm (612) 668-1840 los sis sau ntawv mus rau . Koj kuj mus xyuas tau https://exploremps.org yog xav paub ntxiv. Thov xa koj daim ntawv tso npe kom txog lub sij hawm 2/7/22.


Kev ntsuam kev kawm ntawv
Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus
Kev ntsuam ntawm 2019 Kawm Tau Tsis Zoo Pes Tsawg

2019: Cov tub ntxhais kawm qib siab (kev txawj ntse)
Hover hla ib lub bar kom pom qhov nruab nrab tawg los ntawm kev ua lej thiab kev nyeem ntawv.

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


2019: Cov tub ntxhais kawm ntawm kev taug qab (kev vam meej)
Hover hla ib lub bar kom pom qhov nruab nrab tawg los ntawm kev ua lej thiab kev nyeem ntawv.

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


Peb xaiv tsis qhia cov ntaub ntawv academic achievement vim cov kev koom tes muaj tsawg rau hauv MCA rau lub caij nplooj ntoos hlav 2021. Thov mus saib rc.education.mn.gov yog xav paub ntxiv.