Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map SW

Ubah Medical Academy

Lub kawm ntawv Charter

Qeb 9-12
Nqi Dawb

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 7:30AM-2:30PM (M-Th) & 7:30AM-1:00PM (F)  

Cov pej xeem


Muaj npe tso mus kawm ntawv 313

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

 • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
 • Neeg Esxias
 • Neeg Dub los yog Neeg African American
 • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
 • Neeg Dawb
 • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
 • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg >90%
Cov xib fwb neeg sib txawv 47%

 • Kev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvKev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvA college prep program. Curriculum focuses on medicine, health, & the life sciences. Offers PSEO.
 • Extra ProgrammingQhov kev pab txhawb nqa ntxivMauj Spark-Y Partnership, Muaj kev pab hauv tsev kawm ntawv rau kev puas siab puas ntsws los sib kev nyuab siab, muaj cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab tsev kawm ntawv kaw li Pedal Power, cross-country skiing, thiab nraus ntaus nkuaj ua ke.
 • Special EdKev kawm tshwj xeebMuaj kev pab qhia ntawv tshwj xeeb "specialized programming" rau cov menyuam muaj autism thiab muaj teeb meem kawm ntawv.
 • Tsheb los yog Npav thauj mus losTsheb los yog Npav thauj mus losMuaj npav thaub cov tub ntxhais kawm ntawv. Yog muaj lus nug hu rau tsev kawm ntawv kom paub ntxiv.
 • How To EnrollTxoj kev tso npe kawm ntawvYog xav tso menyuam npe kawm ntawv, hu rau (952) 540-2943. Koj kuj mus xyuas tau https://www.ubahmedicalacademy.org/domain/1213 yog xav paub ntxiv.
Great MN Schools: Changing the Odds Award
2017, 2018, 2019


Kev ntsuam kev kawm ntawv
Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus
Kev ntsuam ntawm 2019 Kawm Tau Zoo Heev

4 xyoo kawm tiav feem pua

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


2019: Cov tub ntxhais kawm qib siab (kev txawj ntse)
Hover hla ib lub bar kom pom qhov nruab nrab tawg los ntawm kev ua lej thiab kev nyeem ntawv.

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


ACT: 18.1