Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map S

Sullivan STEAM Magnet

Lub tev hauv paus rau cov tsev kawm ntawv

Qeb K-8
Nqi Dawb

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 7:30AM-2:00PM  

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv ua ntej tsev kawm qhib

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab kev kawm ntawv kaw

Cov pej xeem


Muaj npe tso mus kawm ntawv 770

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

 • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
 • Neeg Esxias
 • Neeg Dub los yog Neeg African American
 • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
 • Neeg Dawb
 • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
 • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg 72%
Cov xib fwb neeg sib txawv 20%

 • Kev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvKev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvMuaj qhia tau kom npaj rau cov ntaub ntawv nyuaj, raws tus tub ntxhais txawj kawm, muaj qhov qhia txog arts xws lis kos duab los hu nkauj , thiab STEM programming ( xws lis ZOOMs STEM cub, robotics, Girls Who Code, Destination Imagination Program).
 • Extra ProgrammingQhov kev pab txhawb nqa ntxivMuaj kev koom tes nrog AchieveMPLS, YMCA Beacons, College Possible, thiab Project Success. Muaj kev qhia txog cov lus txawv teb chaws xws li: Spanish, Fabkis, Fabkis, thiab Suav, thiab muaj kev ua si ncaws thiab ntaus pob, thiab muaj cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab tsev kawm ntawv kaw.
 • Special EdKev kawm tshwj xeebMuaj kev pab qhia ntawv tshwj xeeb. Hu rau tsev kawm ntawv yog xav paub ntxiv.
 • Tsheb los yog Npav thauj mus losTsheb los yog Npav thauj mus losMuaj npav thaub cov tub ntxhais kawm ntawv rau hauv zej zos.
 • How To EnrollTxoj kev tso npe kawm ntawvYog xav tso menyuam npe kawm ntawv, hu rau Student Placement Services ntawm (612) 668-1840 los sis sau ntawv mus rau Thov xa koj daim ntawv thov tuaj rau ntawm 2/7/22 (yog hais tias tus menyuam lub npe tseem nyob ntawm qhov tos, lub tsev kawm ntawv yauv muaj ob lottery los sis rho npe rau 4/4/22).


Kev ntsuam kev kawm ntawv
Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus
Kev ntsuam ntawm 2019 Kawm Tau Tsis Zoo Pes Tsawg

2019: Cov tub ntxhais kawm qib siab (kev txawj ntse)
Hover hla ib lub bar kom pom qhov nruab nrab tawg los ntawm kev ua lej thiab kev nyeem ntawv.

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


2019: Cov tub ntxhais kawm ntawm kev taug qab (kev vam meej)
Hover hla ib lub bar kom pom qhov nruab nrab tawg los ntawm kev ua lej thiab kev nyeem ntawv.

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


Peb xaiv tsis qhia cov ntaub ntawv academic achievement vim cov kev koom tes muaj tsawg rau hauv MCA rau lub caij nplooj ntoos hlav 2021. Thov mus saib rc.education.mn.gov yog xav paub ntxiv.