Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map S

Our Lady of Peace

Lub kawm ntawv Independent

Qeb PK-8
Nqi $5,057, muaj kev pab nyiaj txiag

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 8AM-3PM  

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv ua ntej tsev kawm qhib

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab kev kawm ntawv kaw

Khaub ncaws hnav mus kawm ntawv Pre K

Pre-K Pre K

Cov pej xeem

No data

Muaj npe tso mus kawm ntawv 156

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

 • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
 • Neeg Esxias
 • Neeg Dub los yog Neeg African American
 • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
 • Neeg Dawb
 • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
 • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg 21%
Cov xib fwb neeg sib txawv -

 • Kev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvKev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvCov xib fwb siv txoj kev qhia ntawv hu ua Waldorf method los qhia cov ntawv hu ua classical education rau cov menyuam.
 • Extra ProgrammingQhov kev pab txhawb nqa ntxivMuaj kev ua si ntaus thiab ncaws pob, muaj kev kawm suab paj nruag, kev kawm arts, kev kawm ua yeeb yam, thiab kev kawm kab ke kev cai ntau yam los pab txhawb nqa kev kawm.
 • Special EdKev kawm tshwj xeebMuaj kev pab qhia ntawv tshwj xeeb hauv kev koom tes nrog rau lub district los sis cov tzev kawm ntawm hauv paus. Hu rau tus xov tooj yog koj xav paub ntxiv.
 • Tsheb los yog Npav thauj mus losTsheb los yog Npav thauj mus losMuaj npav thaub cov tub ntxhais kawm ntawv rau thaum sawv ntxov thiab rau tej thaj tsam hauv zos.
 • How To EnrollTxoj kev tso npe kawm ntawvYog xav nthuav, hu rau Cathy Bergen ntawm (612) 823-8253. Koj kuj mus xyuas tau https://www.school.olpmn.org/admission-and-enrollment/ yog xav paub ntxiv.


Kev ntsuam kev kawm ntawv
Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus
Kev ntsuam ntawm 2019 Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus

Cov ntaub ntawv tshawb fawb qhia txog kev kawm ntawv yuav tsis muaj rau cov independent tsev kawm ntawv.