Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map S

Northrop Community School

Lub tev hauv paus rau cov tsev kawm ntawv

Qeb K-5
Nqi Dawb

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 9:10AM-3:40PM  

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv ua ntej tsev kawm qhib

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab kev kawm ntawv kaw

Cov pej xeem


Muaj npe tso mus kawm ntawv 365

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

 • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
 • Neeg Esxias
 • Neeg Dub los yog Neeg African American
 • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
 • Neeg Dawb
 • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
 • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg 19%
Cov xib fwb neeg sib txawv 18%

 • Kev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvKev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvQhia txoj kev txog STEM rau cov ntaub ntawv cov tub ntxhais kawm, rau qhov tseem ceeb cuab yeej cuab tam thiab hom lus, ib yam li Somali. Muaj kev npaj cov tub ntxhais kawm ntawv qeb siab "college" ntawm PSEO thiab Career thiab Technical Education (CTE). Muaj cov neeg qhia ntawv thiab ua hauj lwm txawj hais 2 yam lus, thiab muaj qhia tau kom npaj rau cov ntaub ntawv nyuaj, raws tus tub ntxhais txawj kawm.
 • Extra ProgrammingQhov kev pab txhawb nqa ntxivMuaj kev ua si ntaus thiab ncaws pob, muaj kev kawm arts, kev kawm txog kab ke kev cai ntau yam los pab txhawb nqa kev kawm thiab muaj hnub tshib los yog Friday enrichment rau cov tub ntxhais los tshawb lawv kev kawm thiab lawv lub tswv yim.
 • Special EdKev kawm tshwj xeebTxhawb tsev neeg thiab lawv cov menyuam nyob rau hauv tag nrho lawv cov kev xav tau kev pab los ntawm ntau yam xws li muaj kev pab rau speech/language therapy los yog kaev kawm hais lus, mauj kekev pad rau occupational therapy, thiab kev pab rau kev xav los yog psychological services.
 • Tsheb los yog Npav thauj mus losTsheb los yog Npav thauj mus losMuaj npav thaub cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau hauv Ericsson thaj tsam, Standish thaj tsam ntawm txoj kev South of 38th St, thiab Northrop thaj tsam east ntawm txoj kev Bloomington Ave. Saib ntawm no rau cov kev cov npav thaub: https://exploremps.org/School/northrop_elementary_school_.
 • How To EnrollTxoj kev tso npe kawm ntawvYog xav tso menyuam npe kawm ntawv, hu rau Student Placement Services ntawm (612) 668-1840 los sis sau ntawv mus rau . Koj kuj mus xyuas tau https://exploremps.org yog xav paub ntxiv. Thov xa koj daim ntawv tso npe kom txog lub sij hawm 2/7/22.
Great MN Schools: Changing the Odds Award
2017


Kev ntsuam kev kawm ntawv
Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus
Kev ntsuam ntawm 2019 Kawm Tau Zoo Heev

2019: Cov tub ntxhais kawm qib siab (kev txawj ntse)
Hover hla ib lub bar kom pom qhov nruab nrab tawg los ntawm kev ua lej thiab kev nyeem ntawv.

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


2019: Cov tub ntxhais kawm ntawm kev taug qab (kev vam meej)
Hover hla ib lub bar kom pom qhov nruab nrab tawg los ntawm kev ua lej thiab kev nyeem ntawv.

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


Peb xaiv tsis qhia cov ntaub ntawv academic achievement vim cov kev koom tes muaj tsawg rau hauv MCA rau lub caij nplooj ntoos hlav 2021. Thov mus saib rc.education.mn.gov yog xav paub ntxiv.