Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map S

NaWayEe Center School

Lub tev hauv paus rau cov tsev kawm ntawv

Qeb 7-12
Nqi Dawb

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 8:15PM-3PM  

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv ua ntej tsev kawm qhib

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab kev kawm ntawv kaw

Cov pej xeem


Muaj npe tso mus kawm ntawv 47

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

 • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
 • Neeg Esxias
 • Neeg Dub los yog Neeg African American
 • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
 • Neeg Dawb
 • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
 • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg 87%
Cov xib fwb neeg sib txawv 0%

 • Kev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvKev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvLub tsev kawm ntawv plaub xyoos npaj cov tub ntxhais kawm ntawv qeb siab "college". muaj qhia tau kom npaj rau cov ntaub ntawv nyuaj, txog kev txawj sim txoj kev ntse los daws cov teeb meem los sis project-base, muaj kev mus kawm ntawm cov muaj txuj ci, muaj kev kawm mus saib cov kws thiab xib fwb ua lawv hauj lwm thiab lag luam lis cas, thiab muaj kev kawm txog arts xws li kos duab hu ua arts partnerhsip, thiab muaj kev kawm ntawv PSEO qeb siab kom tau khab nias rau hauv cov tsev kawm ntawv qeb siab college nyob ze. Muab kev pab cov tub ntxhais kawv kom tiav khab nias (daim credit recovery), thiab muaj Kev Kawm Lus Askiv programming.
 • Extra ProgrammingQhov kev pab txhawb nqa ntxivLub tsev kawm ntawv Kas Thaus Liv los yog Catholic School: Qhib rau tag nrho, tsib hais txoj kev ntseeg. Muaj ncaws pob, ntaus pob, basketball, baseball, thiab softball. Electives nyob rau hauv: robotics, xyoobook, suab paj nruag, suab paj nruag, vocal kev kawm, kev kawm ua yeeb yam, thiab ntiaj teb ntawm tshuab.
 • Special EdKev kawm tshwj xeebMuaj kev pab qhia ntawv tshwj xeeb "specialized programming" rau cov menyuam muaj autism.
 • Tsheb los yog Npav thauj mus losTsheb los yog Npav thauj mus losMuaj npav thaub cov tub ntxhais kawm ntawv rau hauv zej zos.
 • How To EnrollTxoj kev tso npe kawm ntawvYog xav tso menyuam npe kawm ntawv, hu rau Mary Cullen ntawm (612) 721-1655 ntaus ntxiv ext. 11 los yog sau ntawv mus rau .


Kev ntsuam kev kawm ntawv
Lwm hom tsev kawm ntawv siab los yog high school
Kev ntsuam ntawm 2019 Lwm hom tsev kawm ntawv siab los yog high school

7 xyoo kawm tiav tus nqi

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


Tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus rau cov ntaub ntawv tshaj tawm rau pej xeem.