Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map S

Minnehaha Academy – Upper School

Lub kawm ntawv Independent

Qeb 9-12
Nqi $25,895, muaj kev pab nyiaj txiag

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 8:30AM-2:50PM  

Cov pej xeem

No data

Muaj npe tso mus kawm ntawv 360

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

 • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
 • Neeg Esxias
 • Neeg Dub los yog Neeg African American
 • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
 • Neeg Dawb
 • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
 • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg 6%
Cov xib fwb neeg sib txawv -

 • Kev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvKev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvLub tsev kawm ntawv plaub xyoos npaj cov tub ntxhais kawm ntawv qeb siab "college". Muaj qhia cov lus txawv teb chaws hu ua Hebrew.
 • Extra ProgrammingQhov kev pab txhawb nqa ntxivMuaj lub hom phiaj tsom rau txoj kev kawm kuj siab rau kev sib raus zoo thiab kev txawj xav. Muaj cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab tsev kawm ntawv kaw, xws li Minneapoli Kids- zov cov menyuam muaj hnub nyoog . Muaj kev koom tes nrog Field Community School (3-5).
 • Special EdKev kawm tshwj xeebMuaj kev pab qhia ntawv tshwj xeeb hauv kev koom tes nrog rau lub district los sis cov tzev kawm ntawm hauv paus. Hu rau tus xov tooj yog koj xav paub ntxiv.
 • Tsheb los yog Npav thauj mus losTsheb los yog Npav thauj mus losMuaj npav thaub cov tub ntxhais kawm ntawv hauv xej zos dav.
 • How To EnrollTxoj kev tso npe kawm ntawvYog xav tso menyuam npe kawm ntawv, hu rau (612) 728-7722 los sis. Koj kuj mus xyuas tau minnehahaacademy.net/admissions/apply yog xav paub ntxiv. Thov xa koj daim ntawv tso npe kom txog lub sij hawm 12/15/21.


Kev ntsuam kev kawm ntawv
Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus
Kev ntsuam ntawm 2019 Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus

Cov ntaub ntawv tshawb fawb qhia txog kev kawm ntawv yuav tsis muaj rau cov independent tsev kawm ntawv.