Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map NE

Menlo Park Academy

Lub tev hauv paus rau cov tsev kawm ntawv

Qeb 9-12
Nqi Dawb

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 8:50AM-3:30PM  

Cov pej xeem


Muaj npe tso mus kawm ntawv 67

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

 • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
 • Neeg Esxias
 • Neeg Dub los yog Neeg African American
 • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
 • Neeg Dawb
 • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
 • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg 64%
Cov xib fwb neeg sib txawv 0%

 • Kev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvKev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvLub tsev kawm ntawv magnet rau hauv lub zog. Muab kev kawm tshawb fawb txog science, technology, engineering, arts, math los sis ua lej (STEAM) rau qhia ntawv rua cov tub ntxhais. Muaj qhia tau kom npaj rau cov ntaub ntawv nyuaj.
 • Extra ProgrammingQhov kev pab txhawb nqa ntxivLub tsev kawm ntawv Lub tsev kawm ntawv Kas Thaus Liv los yog Catholic School: Qhib rau tag nrho cov kev ntseeg tsib hais leej twg. Muaj ntau tshaj 45 yam chaav kawm, Muaj kev kawm txog ntiaj teb mus kawm lwm teb chaws txawv. Muaj tshaj 90% ntawm cov menyuam kawm ntawv yuav koom ib yam pab txhawb nqa kev kawm muaj tshaj 75% yuav koom ob los yog ntau dua yam pab txhawb nqa kev kawm.
 • Special EdKev kawm tshwj xeebMuaj kev pab qhia ntawv tshwj xeeb "specialized programming" rau cov menyuam muaj autism thiab muaj teeb meem kawm ntawv.
 • Tsheb los yog Npav thauj mus losTsheb los yog Npav thauj mus losMuaj npav thaub cov tub ntxhais kawm ntawv. Yog muaj lus nug hu rau tsev kawm ntawv kom paub ntxiv.
 • How To EnrollTxoj kev tso npe kawm ntawvYog xav tso menyuam npe kawm ntawv, mus saib lub website los sis sau ntawv mus rau hu rau lub tsev kawm ntawv.


Kev ntsuam kev kawm ntawv
Lwm hom tsev kawm ntawv siab los yog high school
Kev ntsuam ntawm 2019 Lwm hom tsev kawm ntawv siab los yog high school

7 xyoo kawm tiav tus nqi

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.