Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map S

Longfellow Alternative High School

Lub tev hauv paus rau cov tsev kawm ntawv

Qeb 9-12
Nqi Dawb

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 9:40AM-4:10PM  

Cov pej xeem


Muaj npe tso mus kawm ntawv 68

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

  • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
  • Neeg Esxias
  • Neeg Dub los yog Neeg African American
  • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
  • Neeg Dawb
  • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
  • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg >90%
Cov xib fwb neeg sib txawv 0%Kev ntsuam kev kawm ntawv
Lwm hom tsev kawm ntawv siab los yog high school
Kev ntsuam ntawm 2019 Lwm hom tsev kawm ntawv siab los yog high school

7 xyoo kawm tiav tus nqi

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.