Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map S

Lake Nokomis Community – Wenonah Community

Lub tev hauv paus rau cov tsev kawm ntawv

Qeb K-1
Nqi Dawb

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 9:10AM-3:40PM  

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv ua ntej tsev kawm qhib

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab kev kawm ntawv kaw

Cov pej xeem


Muaj npe tso mus kawm ntawv 205

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

  • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
  • Neeg Esxias
  • Neeg Dub los yog Neeg African American
  • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
  • Neeg Dawb
  • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
  • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg 37%
Cov xib fwb neeg sib txawv 0%Kev ntsuam kev kawm ntawv
Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus
Kev ntsuam ntawm 2019 Tej zaum yauv ua tau zoo

Lake Nokomis Wenonah muaj qib K1. Kev xeem hauv xeev tsis pib txog qib peb, cov ntaub ntawv kev kawm tsis muaj. Kev ntsuas kev kawm ua ntej yog nyob ntawm lub tsev kawm ntawv theem siab, Lake Nokomis Keewaydin kev ua tau zoo.