Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map NE

Gaia Democratic School

Lub kawm ntawv Independent

Qeb K-12
Nqi $8,000, muaj kev pab nyiaj txiag, $5,000 qhov khoom plig nruab nrab

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 9:30AM-4PM  

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv ua ntej tsev kawm qhib

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab kev kawm ntawv kaw

Cov pej xeem

No data

Muaj npe tso mus kawm ntawv 23

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

  • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
  • Neeg Esxias
  • Neeg Dub los yog Neeg African American
  • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
  • Neeg Dawb
  • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
  • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg 65%
Cov xib fwb neeg sib txawv 30%Kev ntsuam kev kawm ntawv
Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus
Kev ntsuam ntawm 2019 Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus

Cov ntaub ntawv tshawb fawb qhia txog kev kawm ntawv yuav tsis muaj rau cov independent tsev kawm ntawv.