Daim duab qhia txog zej zos los sis daim Map N

Harvest Best Academy

Lub kawm ntawv Charter

Qeb K-8
Nqi Dawb

Cov sij hawm cov tsev kawm ntawv qhib 8:30AM-3:45PM  

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv ua ntej tsev kawm qhib

Cov kev pab txhawb nqa ntxiv tom qab kev kawm ntawv kaw

Khaub ncaws hnav mus kawm ntawv Pre K

Cov pej xeem


Muaj npe tso mus kawm ntawv 715

Ntaub ntawv qhia txog cov tub ntxhais kawm ntawv

 • Neeg Khab Los Yog Neeg Alaska
 • Neeg Esxias
 • Neeg Dub los yog Neeg African American
 • Neeg Hispanic or Latinx los sis Mev
 • Neeg Dawb
 • Neeg Hawaii los yog Lwm Pacific Islander
 • Ob los yog ntau tshaj haiv neeg

Cov neeg ua muaj nyiaj tsawg 89%
Cov xib fwb neeg sib txawv 23%

 • Kev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvKev Kawm Txog Txoj Kev Kawm NtawvLub tsev kawm ntawv hauv zej zog los yog community. Muaj qhia tau kom npaj kawm cov ntaub ntawv nyuaj thiab muaj ib-rau-ib xib fwb nyeem ntawv nrog tus menyuam kawm ntawv.
 • Extra ProgrammingQhov kev pab txhawb nqa ntxivMuaj ntaus pob los yog basketball, kev kawm ua tej hauv lub vaj zaub, thiab kev kawm kab ke ke cai ntau yam los pab txhawb nqa kev kawm. Nrog KIPP MN.
 • Special EdKev kawm tshwj xeebMuaj kev pab qhia ntawv tshwj xeeb "specialized programming" rau cov menyuam muaj autism thiab muaj teeb meem kawm ntawv.
 • Tsheb los yog Npav thauj mus losTsheb los yog Npav thauj mus losMuaj npav thaub cov tub ntxhais kawm ntawv. Yog muaj lus nug hu rau tsev kawm ntawv kom paub ntxiv.
 • How To EnrollTxoj kev tso npe kawm ntawvYog xav tso menyuam npe kawm ntawv, hu rau (612) 876-4191 los sis sau ntawv mus rau Koj kuj mus xyuas tau thebestacademy.org/enroll-your-child yog xav paub ntxiv.


Kev ntsuam kev kawm ntawv
Cov ntaub ntawv tshawb fawb tsis muaj txaus
Kev ntsuam ntawm 2019 Kawm Tau Tsis Zoo Tsis Phem

2019: Cov tub ntxhais kawm qib siab (kev txawj ntse)
Hover hla ib lub bar kom pom qhov nruab nrab tawg los ntawm kev ua lej thiab kev nyeem ntawv.

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


2019: Cov tub ntxhais kawm ntawm kev taug qab (kev vam meej)
Hover hla ib lub bar kom pom qhov nruab nrab tawg los ntawm kev ua lej thiab kev nyeem ntawv.

Cov pab pawg uas tsis muaj ntaub ntawv qhia qhia tias tsis muaj cov tub ntxhais kawm txaus los taug qab rau cov pab pawg ntawd lossis cov ntaub ntawv tsis muaj rau pej xeem.


Peb xaiv tsis qhia cov ntaub ntawv academic achievement vim cov kev koom tes muaj tsawg rau hauv MCA rau lub caij nplooj ntoos hlav 2021. Thov mus saib rc.education.mn.gov yog xav paub ntxiv.