Koj Txojkev Taw Qhia Rau Cov Tsev Kawm Ntawv uas Pab Tau Tiag!

Lub Schools That Work Guide yog ib yam uas pab tau tsev neeg nrhiav tau lub tsev kawm ntawv uas yuav pab tau lawv tus menyuam kawm ntawv kom zoo. Muab tej uas tshaj li 100 tus niamtxiv tau hais uas yog lwm haiv neeg coj los tsim. Peb cia siab tias qhov no yuav pab tau koj & koj tsev neeg muaj chaw tiag taw thiab mus nrhiav tau thiab nug txog seb yuav xaiv ib lub tsev kawm ntawv li cas rau koj tus menyuam.

 

Yuav Xaiv Ib Lub Tsev Kawm Ntawv Li Cas!

  1. Xav txog koj tus menyuam ua ntej
    Nrog koj tu smenyuam tham—dabtsi ua rau koj tus menyuam zoo siab, lawv nyiam ua dabtsi xwb, dabtsi pab tau lawv kawm ntawv kom zoo?
  2. Paub txog 2-3 yam uas koj pom tias tseem ceeb rau koj, thaum koj xaiv ib lub tsev kawm ntawv
    • Txojkev Kawm Ntawv Zoo
    • Lub tsev kawm ntawv qhia ntawv li cas & Cov neeg coj li cas
    • Kev Thauj Mus Los & sijhawm
    • Muaj lwm yam-kev kawm
  3. Mus saib seb txojkev taw qhia no zoo li cas—xaiv tej uas koj xav tias tseem ceeb rau koj & koj tus menyuam
    • Saib tej uas sau txog lub tsev kawm ntawv—tej ntaub ntawv txog kev kawm ntawv uas ceev cia & tej yam zoo
    • Saib tej vej xaij
    • Tham nrog koj cov phoojywg & koj tsev neeg
  4. Mus ncig saib 2-3 lub tsev kawm ntawv
    Nqa daim ntawv taw qhia no mus nrog koj kom pab koj nco nrhiav tej uas koj xav kom muaj lossis xav nug txog:

    • Koj xav li cas thaum koj nyob hauv lub tsev kawm ntawv xwb?
    • Sau cia tej uas koj nyiam txog rau txhua lub tsev kawm ntawv uas koj mus saib
  5. Mus tso ntawv kawm rau ob peb lub tsev kawm ntawv & rau npe rau 1 lub tsev kawm ntawv xwb
    • Minneapolis cov tsev kawm ntawv rau thajtsam—xa daim ntawv ‘School Request Form’ (nug Minneapolis Cov Tsev Kawm Ntawv rau lub xyoos 2020 seb yuav tsum rau npe ua ntej hnub twg)
    • Cov tsev kawm ntawv Charter (public schools)—rau cov tsev kawm ntawv uas koj xav rau npe rau, mus nrhiav daim ntawv rau npe nyob rau hauv lawv lub vej xaij lossis hu rau lawv kiag
    • Cov tsev kawm ntawv uas lub xeev tsis yog tus tswj (private schools)—rau cov tsev kawm ntawv uas koj xav rau npe rau, mus nrhiav daim ntawv rau npe & tej uas qhia txog nyiaj pab kev kawm ntawv nyob rau hauv lawv lub vej xaij lossis hu rau lawv kiag

Theej ib daig tawm rau koj:
[English]
[Af-Soomaali]
[Español]
[Hoomb]