Rau cov tsev kawm ntawv qib K-8, peb saib seb feem ntawm cov tub kawm ntawv uas kawm tau leb & nyeem tau ntawv nyob rau ntawm qhov MCA thiab qhov percent rau cov uas kawm tau leb thiab nyeem ntawv zoo zuj zus raws li qhov MCA. Rau cov high school, peb saib seb feem ntawm cov tub kawm ntawv uas kawm tiav thiab tabtom kawm tiav xyoo 2 ntawm qib siab nrog rau lub high school ACT cov qhab nees li coob tus tau. Muab cov ntaub ntawv uas ceev cia 3 xyoo tas los no coj los piv rau ib nrab uas pib hauv Minneapolis Cov Tsev Kawm Ntawv (MPS) thiab lub xeev. Thawj co qhab nees nruab nrab ntawm MPS thiab lub xeev yog cov uas tau ceev cia rau xyoo 2015-2017, uas yog cov uas siv los ntsuas cov kev kawm. Qhov uas tuav MPS thiab lub xeev cov qhab nees nruab nrab tib yam nkaus rau ib ntus pab peb pom meej dua seb puas ua tau zoo dua qub lawm.

school-performance

Cov Tsev Kawm Ntawv K-8:

KAWM TAU SIAB TSHAJ cov tsev kawm ntawv uas muaj cov uas kawm tau raws qib lossis zoo dua tuaj coob dua lub xeev cov qhab nees nruab nrab, 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no.

MUAJ FEEM MUS TAU SIAB cov tsev kawm ntawv uas muaj cov uas kawm tau raws qib lossis zoo dua tuaj coob dua Minneapolis Cov Tsev Kawm Ntawv cov qhab nees nruab nrab, 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no.

KAWM TAU NRUAB NRAB cov tsev kawm ntawv uas muaj cov uas kawm tau raws qib lossis zoo dua tuaj tsawg dua Minneapolis Cov Tsev Kawm Ntawv cov qhab nees nruab nrab tiamsis tsis nyob rau 25 feem rov hauv ntawm cov tsev kawm ntawv uas muaj cov tub kawm raws-qib LOSSIS kawm zoo dua tuaj, 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no,

KAWM TAU QIS yog cov tsev kawm ntawv ntawm 25 feem uas poob qab tshaj ntawm cov tsev kawm ntawv hauv lub nroog uas muaj cov tub kawm raws-qib LOSSIS kawm zoo dua tuaj, 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no,

KAWM QIS TAS LI cov tsev kawm ntawv nyob rau 25 feem uas poob qab tshaj ntawm cov tsev kawm ntawv hauv lub nroog uas muaj cov tub kawm raws-qib & kawm zoo dua tuaj, 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no,

LUB TSEV KAWM NTAWV TSHIAB cov tsev kawm ntawv tshiab tsis muaj ntaub ntawv txaus kom peb thiaj ntsuas tau.

LWM QHOV paub tsis tas, lwm cov program

Cov Tsev Kawm Ntawv 9-12:

KAWM TAU SIAB TSHAJ cov high school muaj feem ntawm cov tub kawm ntawv coob dua uas mus kawm xyoo 2 ntawm qib siab (college) tshaj li lwm cov hauv lub xeev, LOSSIS lawv cov ACT qhab nees nruab nrab yog 21 rov saud, 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no.

MUAJ FEEM MUS TAU SIAB cov high school muaj feem ntawm cov tub kawm ntawv coob dua uas mus kawm xyoo 2 ntawm qib siab (college) tshaj li lwm cov hauv Minneapolis Cov Tsev Kawm Ntawv nruab nrab, LOSSIS lawv cov ACT qhab nees nruab nrab yog 18 rov saud, 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no.

KAWM TAU NRUAB NRAB cov high school muaj feem ntawm cov tub kawm ntawv tsawg dua uas mus kawm xyoo 2 ntawm qib siab (college) tshaj li lwm cov hauv Minneapolis Cov Tsev Kawm Ntawv nruab nrab, tiamsis tsis nyob hauv feem 25% rov hauv rau lawv cov tsev kawm ntawv, LOSSIS lawv cov ACT qhab nees nruab nrab yog 15 rov saud, 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no.

KAWM TAU QIS cov tsev kawm ntawv nyob ntawm feem 25% rov hauv ntawm cov tsev kawm ntawv hauv lub nroog uas cov tub kawm ntawv mus kawm xyoo 2 ntawm qib siab (college), 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no LOSSIS lawv cov ACT qhab nees nruab nrab yog 15 rov hauv, 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no.

KAWM QIS TAS LI cov tsev kawm ntawv nyob ntawm feem 25% rov hauv ntawm cov tsev kawm ntawv hauv lub nroog uas cov tub kawm ntawv mus kawm xyoo 2 ntawm qib siab (college), 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no & lawv cov ACT qhab nees nruab nrab yog tsis txog 15, 2 xyoos ntawm 3 xyoos dhau los no.

LUB TSEV KAWM NTAWV TSHIAB cov tsev kawm ntawv tshiab tsis muaj ntaub ntawv txaus kom peb thiaj ntsuas tau.

LWM QHOV paub tsis tas, lwm cov program

Txojkev ntsuas cov kev kawm rau cov tsev kawm ntawv qib K-8 raug qhia los ntawm 3 lub xyoos ntawm MCA cov ntaub ntawv, &, rau cov high school, ACT cov qhab nees & kawm mus kom cuag qib siab.

*You will notice that this year schools did not receive an academic rating. This is due to lack of reliable data (the state did not administer the MCAs in 2020 &, in 2021, fewer than half the students across Minneapolis took the assessment). You can still see the 2019 academic rating a school received on their profile.