Qhov koj pom no tsuas yog tib qho chaw taw qhia uas qhia tsev neeg txog tagnrho cov tsev kawm ntawv thoob plaws Minneapolis.

Peb ntseeg tias cov tsev kawm ntawv uas zoo kawg muaj peevxwm hloov tau neeg lub neej. Cov tub kawm ntawv hauv Minneapolis uas kawm tiav ntawm ib lub tsev kawm ntawv uas qhia tau zoo yuav muaj feem kawm tau degree 6 npaug, uas yuav pab tau lawv khwv tau $900,000 ntxiv mus tas lawv sim neej.

Peb xav kom koj siv qhov uas taw qhia no los pab koj nrhiav ib lub tsev kawm ntawv uas yuav pab tau koj tus menyuam kawm tau ntawv zoo & tej uas koj tus menyuam cheem tsum txog tibneeg-kev xav, kom npaj nws lub neej kom mus zoo, tau haujlwm zoo & ua ib tug pejxeem zoo hauv lub zej lub zog.

Now in its 6th edition, Minneapolis School Finder answered a call from families for more transparent & parent-friendly school quality information. Over the years, Great MN Schools has worked with parents & community partners to improve the information we provide.

Included are profiles of 147 schools, with information on academic performance and a guide to help you on your journey to find a great school. We encourage you to use the interactive tools to help you find the best-fit school for your child.

Peb ntseeg tias txhua tus menyuam tsimnyog mus rau ib lub tsev kawm kom npaj lawv ua tau ib lub neej zoo—ib lub tsev kawm ntawv uas yuav qhia tau ntawv zoo rau lawv & ib qho chaw nyab xeeb, tseem ceeb & yuav pab kom lawv xav kawm ntawv. Peb vam tias Minneapolis School Finder yuav pab koj nrhiav tau!

Minneapolis School Finder cover

Peb cov chaw sib koom tes