Tej theem uas yuav pab kom koj kawm tau zoo rau lub xyoo 2020

Txojkev kawm ntawv rau lub caij nplooj zeeg no yuav zoo tsis thooj li txhua xyoo. Ntawm no yog tej theem tseem ceeb uas pab kom koj kawm tau zoo rau lub xyoo no thiab tej kev pab uas yuav pab kom koj ua tau li ntawd.

1. Npaj seb yuav ua li cas

Qhov uas npaj seb yuav ua li cas rau lub xyoo no tseem ceeb tshaj li! Siv tej twj thiab tej kev pab no los pab koj tus menyuam kom pib kawm tau zoo:

  1. Yog koj tus menyuam kawm ntawv hauv is taws nej lossis muaj kev kawm sib nrug, ib qho tseem ceeb uas koj yuav tsum ua yog npaj ib daim kom tswj rau txhua hnub (los pab nej sawvdaws!) kom ua kam li tau npaj rau lub xyoo uas zoo tsis thooj li txhua xyoo. Muaj cov twj uas pab koj npaj koj daim kom tswj thiab tej kev pab ntau—peb pom zoo rau nej siv Khan Academy's schedules (ib qho yog vim lawv muab cais raws li hnub nyoog).
  2. Sib txuas lus rog koj tus menyuam tus xibhwb. Qhia koj tus menyuam tus xibhwb paub seb kev kawm sib nrug (kev kawm ntawv hauv is taws nej hauv tsev) rau lub caij nplooj hlav tas los no mus zoo li cas thiab tias lawv nyob li cas, puas noj qab nyob zoo, thiab kawm ntawv li cas. Koj siv tau Learning Heroes' Readiness Check kom "paub meej" seb koj tus menyuam kawm ntawv mus li cas lawm (ces mam li siv lub twj no los nrog koj tus menyuam tus xibhwb tham).

2. Mus nrhiav lwm txojkev pab rau koj tus menyuam kom kawm tiav

Siv lub twj hauv qab no los nrhiav tej technology thiab kev pab kawm rau tej uas koj tsev neeg cheem tsum thiab nyiam.

Koj xav tau kev pab rau tej yam twg xwb?

Nkag tau rau cov twj lossis is taws nej

iPads, Chromebook, & wifi hot spots rau MPS cov tub kawm ntawv
MPS muab cov iPad rau (qib PK-2), cov Chromebook rau (qib 3-12) thiab cov wifi hot spots rau txhua tsev neeg uas cheem tsum. Koj yuav tsum tiv tauj kiag koj lub tsev kawm ntawv yog tias koj cheem tsum ib lub twj. Koj nrhiav tau koj lub tsev kawm ntawv tus xovtooj nyob rau ntawm lawv lub Minneapolis School Finder sab uas qhia txog lub tsev kawm ntawv lossis lub tsev kawm ntawv lub vej xaij. Please note: the district is currently out of hot spots. They are available via e-ticket only. 

Cov koos pis tawj pheejyig, kho koos pis tawj thiab yam is taws nej rau cov uas txomnyem – PCs for People muag cov koos pis tawj pheejyig (tej koos pis tawj thiab laptop uas rov muab kho dua) thiab kuj muaj kev kho koos pis tawj uas tus nqis tes tsis kim thiab cov is taws nej ceev 4G LTE pheejyig, pib $15/ib hlis rau cov tsev neeg uas ua tau nyiaj raws li hais (tej nyiaj khwv tau hauv tsev neeg yuav tsum tsis tshaj 200% ntawm federal poverty guidelines). Koj order tau hauv is taws nej lossis mus rau ntawm lub osfiv ntawm 1481 Marshall Avenue hauv St. Paul.

Cov koos pis tawj pheejyig – Tech discounts muaj tej koos pis tawj thiab laptop uas rov muab kho dua uas pheejyig. Leejtwg mus yuav los tau, nyob ntawm seb leejtwg xub tuaj.

Kev pab rau Technology

Kev pab Technology rau MPS cov tub kawm ntawv– MPS muaj ib co neeg ua haujlwm pab cov tub kawm ntawv thiab cov niam cov txiv uas cheem tsum kev pab. Koj hu tau lawv ntawm (612) 668-0088, Hnub 1 mus txog Hnub 5, 7:30 sawv ntxov mus txog 4:00 tsaus ntuj. Muaj kev pab ua ntau yam lus.

Kab pab hauv is taws nej

Muaj cov uas pab qhia ntawv hauv is taws nej rau cov tub kawm K-12 uas muaj ib daim Hennepin County library card – Cov tub kawm ntawv K-12 uas muaj ib daim Hennepin library card (koj mus muab tau ib daig ntawm no!) muaj neeg pab qhia ntau yam uas kawm hauv is taws nej txhua hnub rau thaum 1 moo tavsu mus txog 11 tsaus ntuj. Muaj ua lus Askiv thiab lus Mev.

Muaj neeg pab qhia hauv is taws nej rau qib 2-12 los ntawm ConneXions tutoring – qib 2-12 cov tub kawm ntawv rau tau npe ncaj nraim nrog cov uas pab qhia uas kawm high school uas nyias qhia nyias ib yam. Cov sijhawm nyias muaj nyias, thiab mus nrhiav tau nyob rau hauv ConneXions tutoring lub vej xaij.

Cov niamtxiv uas muaj ib tug tub kawm ntawv nyob rau qib K-8 nrog tau ib tug kws qhia ntawv tham – tham nrog Minnesota Reading & Math Corps ib tug kws qhia ntawv/coach los saib seb koj tus menyuam mus li cas thiab kawm txog tej uas yuav pab tau tiag, teb tau tej lus nug uas koj muaj txog koj tus menyuam tias nws sau thiab nyeem tau li cas lawm thiab saib seb puas pab tau nws rau lwm txoj kev, xws li txojkev kawm hauv is taws nej nrog Reading/Math Corps thiab tej uas koj ua tau tom tsev los pab lawv kawm ntawv.

Kev pab tim ntsej tim muag

Muaj cov program kawm ntawv tim ntsej tim muag rau K-8 tom YMCA – Hnub twg los tau, cov program no muaj ib qho chaw uas tso siab tau rau pab Y los pab cov tub kawm ntawv K-8 kom kawm tiav kev kawm ntawv sib nrug rau ib hnub kiag. Qhov program no tsis npaj tias yuav qhia txog ib yam dabtsi tiamsis muaj cov laus neeg uas zoo siab los pab cov menyuam kom lawv rau siab kawm. Koj xaiv hnub twg los tau. Nqa su/khoom txom ncauj. Txais yuav kev pab them rau zov menyuam. Muaj nyob rau ntawm Blaisdell thiab Harold Mezile North Community YMCA, kuj muaj nyob rau ntawm ib ncig thajtsam ntawm lub nroog.

Muaj cov program kawm ntawv tim ntsej tim muag rau PK-5 cov tub kawm ntawv tom YWCA – Muaj kev pab zov menyuam thaum 7 sawv ntxov txog 6 tsaus ntuj, 5 hnub/ib lub lim tiam. Cov tub kawm ntawv nyias kawm nyias ib lub tsev kawm ntawv hauv is taws nej nyob ntawm lub chaw no - lawv muaj wifi tiamsis peb xav kom lawv siv lawv li hotspot yog tias lawv muaj. Ib tug tub kawm ntawv nyias muaj nyias daim kom tswj kawm ntawv, thiab cov ua haujlwm rau YWCA muaj kev pab rau cov kawm ntawv sib nrug, mov noj, thiab kev zov menyuam rau lub sijhawm uas tsis kawm ntawv; peb txais yuav kev pab them rau zov menyuam.

Lub North Star Network muaj kev pab rau cov tub kawm K-8 tim ntsej tim muag nyob rau ntau qhov chaw – Lub North Star Network, cov koom haum African American uas ua haujlwm pab thajtsam ntawm Northside, muab cov menyuam los faib ua tej pawg los kawm uake thaum 7:30 sawv ntxov – 4:30 tsaus ntuj. Lawv muaj kev pab qhia ntxiv, muaj koos pis tawj thiab wifi, muaj tshais thiab su uas pub dawb, thiab cov menyuam muaj kev uasi tiamsis lawv nyob sib nrug.

Rau npe ntawm lub Zion Baptist Church