Txhua tsev neeg tsimnyog tau ib lub tsev kawm ntawv zoo

Mus Saib Xyuas
Minneapolis Cov Tsev Kawm Ntawv

Cov tsev kawm ntawv zoo muab rau txhua tus menyuam, tsis hais haiv neeg twg, ib txojkev kawm ntawv zoo – uas cov tub kawm ntawv nyeem tau & ua tau leb raws qib, & npaj tau txhij mus kawm ntawv qib siab & kom mus ua tau haujlwm.

Nrhiav Kom Tau Koj Lub Hnub No Ntag

Nrhiav tau 154 cov tsev kawm ntawv